NRK vant i Arbeidsretten

(Oslo 19.09.14) Arbeidsretten avsa 17. september i år dom i tvisten mellom Norsk Journalistlag og NRK/Spekter om grensene for ordinær arbeidstid i NRK. 

Norsk Journalistlag stevnet Spekter og NRK med krav om nedsettelse av arbeidstiden fra 37,5 t/u til 36,5 t/u. Bakgrunnen var en tvist om arbeidstiden for 3 av NJs medlemmer som ble presentert for nye arbeidsplaner i mars 2013.

NJ anførte at turnusordningen i NRK måtte likestilles med 2-skiftarbeid som gir rett til 36,5 t/u da det ikke hadde vært tradisjon for å skille mellom skift og turnus. Det ble videre anført at "Nær sagt alle arbeidstakere som har hatt arbeidstiden forlagt mellom kl. 17.00 og kl. 07.00 har hatt en ukentlig arbeidstid på 36,5 timer."

NRK anførte på sin side at arbeidsplanene ikke ga rett på redusert arbeidstid til 36,5t/u

Arbeidsretten kom til at kun vanlig "2 skifts arbeid" ga rett på 36,5 t. ukentlig arbeidstid Ved fortolkningen av begrepet "2-skifts arbeid" ble det lagt betydelig vekt på innholdet i de omforente definisjoner som Skiftarbeiderutvalget utformet i NOU 1979:56. Det ble videre vist til NOU 2008:17. Sammenholdt med disse definisjonene fant Arbeidsretten at de aktuelle arbeidsplanene i NRK ikke ga rett på redusert ukentlig arbeidstid. De ansatte var ikke del av noe «skiftlag» som vekslet mellom formiddags- og ettermiddagsskift». De ansatte hørte heller ikke til «skiftlag som avløser hverandre og deler arbeidstiden/driftstiden mellom seg».

Arbeidsretten la for øvrig til grunn at til tross for erkjent liberal praksis – dog variert - med å tilstå medarbeidere 36,5 timers arbeidsuke var likevel ikke praksisen av en slik karakter at den var bindende for NRK.

Dommen viser at ved fortolkningen av begrepet "2 skiftsarbeid" så må det legges betydelig vekt den tradisjonelle forståelsen av 2 skiftsarbeid. Evt liberal praksis i bedriftene med å tilstå å kortere ukentlig arbeidstid enn det som følger av tariffavtalene, vil ikke i seg selv tilsidesette de tariffavtalte vilkår for arbeidstidsreduksjon.