Arbeidsrett

Som medlem av MBL har din bedrift rett på fri juridisk bistand. Det omfatter primært arbeidsrettslige problemstillinger. Imidlertid ytes det også rådgivning på tilgrensede rettsområder.

MBL yter bistand innen: 

Individuell arbeidsrett:

-      Ansettelser – fast og midlertidig ansettelsesforhold, arbeidstidsbestemmelser, inn og utleie av arbeidskraft, oppsigelse/avskjed, virksomhetsoverdragelser mv.

-      Videre bistår vi blant annet i saker vedrørende ferielovens bestemmelser, sykepenger, lov om permittering og personopplysningsloven.

-      Rettssaker vedrørende oppsigelser og avskjed vil føres av advokater i MBL eller i NHOs Arbeidsrettsavdeling. Satsene er som følger;

  • Stevning/tilsvar        21.000,-
  • Anke                          21.000,-
  • Hovedforhandling   28.000,-

Kollektiv arbeidsrett

MBL gir videre fri bistand vedrørende kollektiv arbeidsrett i forbindelse med inngåelse og opphør av tariffavtaler, tolkning og forståelse av tariffavtaler m.m.:

-      Arbeidstvistloven

-      Tariffavtaler (Hovedavtale og overenskomster. Forståelse og tolkning av Hovedavtalen og overenskomster. Tvister for rikslønnsnemnd, arbeidsretten og tvistenemd.

-      Tariffrevisjoner. Forbundsvise og sentrale tariffoppgjør. Revisjon Hovedavtale. Opprettelse/utvidelse av overenskomster for nye bransjer/områder.

MBLs advokater er spesialister på tariffavtalene gjeldende for MBLs medlemmer.

Bistand fra MBLs advokater vil være per telefon, saksgjennomgang møter/forhandlinger og prosedyre. 

MBLs advokater tilbyr også kurs og opplæring i temaene nevnt ovenfor

 

Pernille Børset – leder av juridisk avdeling

Telefon: 975 62 339 pb@mediebedriftene.no

Pernille Børset er leder av juridisk avdeling. Jobber hovedsakelig med opphavsrett, markesdsrett, presseetikk  samt annen medie- og næringsjuss. Hun er Cand. jur. 1993 fra Universitetet i Oslo, med sjørett som spesialfag. Pernille har tidligere jobbet i Miljøverndepartementet og i Kirke-, utdannings og forskningsdepartementet (KUF). I KUF jobbet hun bl.a. med lov- og utredningsarbeid, opphavsrett, samt arbeidsrett knyttet til ansatte ved universiteter og høgskoler

 

 Else-Margrethe Husby - advokat og forhandlingsleder
Telefon: 900 99 021 emh@mediebedriftene.no

Else-Margrethe Husby har juridisk embetseksamen fra 1997 og advokatbevilling fra 2001. Hun har de siste åtte år jobbet hovedsakelig med arbeidsrett, så vel den individuelle som den kollektive. Hun har bistått både arbeidstaker og arbeidsgiver i omstillings- og nedbemanningsprosesser, individuelle stillingsvernssaker, endring og avvikling av individuelle arbeidsforhold mv. I tillegg har hun lang fartstid fra påtalemyndigheten som politiadvokat, med særlig spesialisering innen økonomisk kriminalitet. Videre har hun ledererfaring fra offentlig forvaltning og erfaring fra advokatvirksomhet. 

 

Therese Korsmo Mjaaland – advokat

Telefon: 977 36 822 therese@mediebedriftene.no

Master i rettsvitenskap 2011 fra Universitetet i Tromsø. Therese har spesialfag i arbeidsrett og har skrevet masteroppgave om arbeidsgivers styringsrett. Under studiet var Therese praktikant ved flere store advokatfirmaer. Hun har også jobbet som kollokvieveileder ved det juridiske fakultet i Tromsø. Therese har tidligere vært ansatt som advokatfullmektig hos Kluge advokatfirma DA. Hun arbeider med individuell og kollektiv arbeidsrett.

  

 Kanwal Suleman - advokat

Telefon: 90 75 75 29 ks@mediebedriftene.no

Kanwal Suleman kom til MBL i 2018 fra arbeidsgiverorganisasjonen i KS Bedrift hvor hun har vært advokat i åtte år. Her har hun bistått ledere og personalansvarlige med å utvikle arbeidsgiverrollen gjennom opplæring, daglig rådgivning og juridisk bistand i alt fra avtaleverket til andre spørsmål innen arbeidsrettsspørsmål. Hun har deltatt i tarifforhandlinger, bistått i nedbemanning og omstillingsprosesser, samt i rettslige prosesser, utarbeidet høringsuttalelser og deltatt i departementsoppnevnte arbeidsgrupper. Suleman tok sin master i rettsvitenskap ved Universitet i Oslo i 2007 og har praksis fra flere advokatkontorer så langt tilbake som fra studietiden i 2001.

Janne Nermo – administrasjonskonsulent

Telefon: 90 79 21 67 jn@mediebedriftene.no 

Janne Nermo er administrasjonskonsulent for juridisk avdeling. Hun har bakgrunn fra advokatfirmaet Wikborg Rein, hvor hun de siste 7 årene har jobbet som både sekretær, kontorsjef og prosjektkoordinator. Janne har en bachelorgrad i sosialantropologi og en Master of Science fra Irland.

 

Vi viser også til medlemsportalen Arbinn.no gjennom NHOs hjemmeside hvor det ligger mange verktøy, maler og arbeidsgiverinformasjon om ulike regler og arbeidsrettslige temaer våre medlemsbedrifter ofte støter på. Her kan du blant annet laste ned nyttige veiledere og skjemaer (standard arbeidskontrakt, oppsigelsesskjema og arbeidsreglement m.m.). Du finner ofte stilte spørsmål med tilhørende svar innenfor det arbeidsrettslige området og en elektronisk utgave av temaheftet "Arbeidsrett" som behandler lover og regler som gjelder i et arbeidsforhold.