Nedbemanning

Mange mediebedrifter gjennomfører for tiden større nedbemanningsprosesser, og MBLs advokater bistår i flere slike prosesser. Nedenfor gjøres det nærmere rede for problemstillinger knyttet til ansiennitet og sluttpakker, ettersom vi får mange henvendelser om disse temaene.  

Forpliktet til å følge ansiennitetsprinsippet?

Arbeidsmiljøloven oppstiller krav om at en oppsigelse må være saklig. Det innebærer at kriteriene som benyttes ved utvelgelsen av hvem som skal sies opp må være saklig. Loven gir ingen eksempler på slike kriterier, men typiske eksempler vil være kvalifikasjoner, ansiennitet og sosiale forhold.

Det følger av Hovedavtalen at ansiennitet skal følges når det foreligger ellers like vilkår.  Dette innebærer at arbeidsgiver ikke vil være forpliktet til å følge ansiennitet, men at dette vil være et av flere relevante kriterier i en nedbemanningsprosess.

Mediebedrifter er kunnskapsbedrifter, noe som gjør at kompetanse vil være et viktig kriterium ved nedbemanninger i MBLs medlemsbedrifter. Det er imidlertid viktig å merke seg at ansiennitetsprinsippet normalt står sterkt, og det anbefales at arbeidsgiver, ved fravikelse av ansiennitet sørger for grundig dokumentasjon av bedriftens behov, herunder bedriftens fremtidige behov for kompetanse.

Forpliktet til å tilby sluttpakker?

Sluttpakker kan være et egnet virkemiddel for å redusere bemanningen gjennom frivillighet, men det understrekes at arbeidsgiver er ikke forpliktet til å gi tilbud om dette.

Dersom man velger å gi et slikt tilbud, vil det være en fordel å tilby dette til de som defineres som overtallige, slik at man ikke mister kompetanse som virksomheten har behov for i tiden fremover.

Trenger din bedrift bistand i forbindelse med nedbemanning?

MBL har mye nyttig standardmateriell for nedbemanningsprosesser, bl.a. notat med beskrivelse av prosessen og vanlige problemstillinger. Vi har også oppsigelsesskjema, protokoller, møteinnkallinger og ulike typer sluttavtaler. Ved behov for noe av dette kan du ta kontakt med Helene Cowman (hc@mediebedriftene.no)  Vi understreker at ovennevnte redegjørelse er svært summarisk og ikke kan erstatte juridisk rådgivning. Ta gjerne kontakt med en av MBLs advokater ved behov for bistand i konkrete saker.