Oppsigelse grunnet sykefravær

Sykefravær kan gi saklig grunn til oppsigelse. Dette gjelder både ved langvarig sykefravær og ved hyppig fravær som samlet sett blir omfattende. De første 12 månedene av sykefraværet har likevel arbeidstaker et særskilt vern mot å bli sagt opp på bakgrunn av sykdommen. Etter at verneperioden på 12 måneder er utløpt, må det foretas en konkret vurdering av om det vil være saklig å si opp arbeidstakeren. 

Viktige momenter ved vurderingen vil blant annet være:

  • Har arbeidsgiver oppfylt tilretteleggingsplikten?
  • Er det sannsynlig at arbeidstaker kan komme tilbake til arbeid innen rimelig tid?
  • Er arbeidstaker under behandling?
  • Har arbeidstaker medvirket til å forsøke å komme tilbake i arbeid?
  • Er det vanskelig for arbeidsgiver å fylle den aktuelle stillingen med vikar?

Dersom arbeidsgiver i tilstrekkelig grad har forsøkt å tilrettelegge for at arbeidstaker kan komme tilbake i arbeid, og det ikke er sannsynlig at arbeidstaker kan komme tilbake i arbeid innen rimelig tid, vil det kunne foreligge oppsigelsesgrunnlag. Erfaringsmessig reiser likevel oppsigelse av syke arbeidstakere mange vanskelige juridiske problemstillinger. Vi anbefaler derfor våre bedrifter å ta kontakt med MBL for juridisk bistand før endelig beslutning tas.