Nye regler for varsling og arbeidstid

(22.06.2017) Det er vedtatt endringer i arbeidsmiljøloven om varsling og arbeidstid som trer i kraft 1. juli 2017.

Nye regler for varsling

Fra 1. juli må alle virksomheter med fem eller flere arbeidstakere ha varslingsrutiner.

I dag er det kun plikt til dette når "forholdene tilsier det".

I tillegg utvides varslervernet til også å gjelde innleide arbeidstakere. Disse gis rett til å varsle om kritikkverdige forhold i den virksomheten de er leid inn til. Dersom det varsles til offentlig myndighet, for eksempel Arbeidstilsynet, plikter det offentlige å holde varslerens identitet skjult, også for den som er part i saken.

De nye reglene om varsling er samlet i et nytt kapittel 2A i arbeidsmiljøloven.

Se også NHOs nettsider og Arbinn for nærmere informasjon og mulighet til å laste ned veileder om varsling, varslingsrutine og varslingsplakat. Dokumentene sendes også ut til MBLs medlemmer med Arbeidsgiverinformasjon nr 4-2017.

 

 Ny regel om kveldsarbeid med virkning fra 1. juli 2017

Arbeidsgiver og arbeidstaker får mulighet til å avtale at arbeidstakeren kan jobbe mellom kl. 21 og 23 dersom arbeidstakeren selv ønsker slikt kveldsarbeid.

Arbeidsgiver kan alltid avslå ønske om kveldsarbeid, og pålegge at arbeidet utføres innenfor ordinær arbeidstid.

Avtalen må være skriftlig. Den kan enten gjelde et enkelt tilfelle, en tidsavgrenset periode eller være et element i en fleksitidsavtale.

Det er krav om 11 timers hvile mellom to arbeidsøkter, med mindre virksomheten er bundet av tariffavtale og har en avtale om kortere hviletid. Det innebærer i praksis at ansatte som jobber til klokken 23.00 på kvelden ikke kan komme på jobb før klokken 10.00.

Den daglige arbeidstiden utvides ikke. Det vil si at arbeid som utføres etter klokken 21.00 må være innenfor den daglige arbeidstiden som følger av lov eller avtale.

Se også artikkel på NHOs nettsider her