Kutter 1500 skjemaer – daglig

Den nye avtalen om inkluderende arbeidsliv blir mye enklere. Én av endringene innebærer at hele 1500 skjemaer kuttes – daglig. - Et gjennomslag for bedriftene og NHO som har jobbet for dette i flere år, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

Intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv ble inngått første gang i 2001 og er fornyet flere ganger. Den nye IA-avtalen ble tirsdag undertegnet av regjeringen og hovedsammenslutningene på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden i norsk arbeidsliv.

- Det er bra at den nye avtalen om inkluderende arbeidsliv blir mye enklere. At hele 1500 daglige skjemaer som skulle være sendt til NAV blir kuttet, er ett av flere gjennomslag for bedriftene og NHO som i flere år har jobbet for dette, sier NHOs adm. direktør Kristin Skogen Lund.

Fra kontroll til tillit
NHO-sjefen setter "fra kontroll og overvåking til tillit og forenkling" som overskrift for den nye avtalen:

- Den vil gi bedriftene mer tillit. Bedriftene får dermed frigjort kapasitet til å arbeide mer målrettet med forebygging og med selve oppfølgingsarbeidet for de som trenger det.

Forenkling
Her er de konkrete forenklingene:

 • Obligatorisk innrapportering etter 9 ukers fravær forsvinner.
 • NAVs sanksjoner på manglende innrapportering fjernes.
 • Dialogmøte opprettholdes ved 100 prosent sykemelding, men lege og bedriftshelsetjeneste skal bare kalles inn når det er nødvendig.
 • Det skal tydeliggjøres når oppfølging skal iverksettes på arbeidsplassen. Bedre definert hva som er åpenbart unødvendig i forarbeidene til loven.
 • Ingen formkrav til oppfølgingsplanen og den oppbevares i virksomheten.
 • Samarbeidsavtalen forenkles, slik at det blir lettere å bli IA-virksomhet.

Sykefravær
NHO-bedriftene har over lang tid jobbet godt med å redusere sykefraværet og har oppnådd målsettingen om 20 prosent nedgang. Det målet opprettholdes. Partene er enige om å satse på videreutvikling av nye virkemidler i IA-samarbeidet for å få ytterligere nedgang i sykefraværet:

 • Sykmeldt i jobb (en variant av aktiv sykmelding) innføres som et omfattende forsøk, med forpliktende oppfølging.
 • Partene skal jobbe med å utvikle nye virkemidler, og allerede utprøvde og evaluerte prosjekter, skal følges opp videre.
 • Virkemidlene forenkles og slås sammen til et nytt forebyggings- og tilretteleggingstilskudd fra Arbeids- og velferdsetaten.
 • Det skal utredes en ordning med arbeidsutprøving i egen virksomhet med full finansiering.

Redusert funksjonsevne
NHO opplever at regjeringen har ambisjoner om å få flere med redusert funksjonsevne inn i arbeidslivet. Målsettingene opprettholdes, men partene er enige i å rette innsatsen særlig mot unge med behov for arbeidsrettet bistand.

 • Partene er tydelige på at myndighetene fortsatt har ansvaret for de som står utenfor arbeidslivet, men det legges til rette for at flere kan få en sjanse.
 • NAV skal engasjere seg tidligere med avklaring og virkemidler dersom en person ikke skal tilbake til samme arbeidsplass.
 • Virkemidlene som tilretteleggingsgaranti og lønnstilskudd skal forenkles og forbedres.
 • Arbeidsdepartementet skal vurdere stoppunkter og aktivitet for å hindre passive løp.
 • NAV skal gi kontaktpersoner til tiltaksmottakere og bedrifter som bistår i tiltaksperioden.

HER ER DEN NYE AVTALEN