Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt

Som arbeidsgiver har man ansvar for forebygging av sykefravær. Plikten innebærer at arbeidsgiver skal tilrettelegge det fysiske og psykiske arbeidsmiljøet slik at arbeidstager kan fungere i arbeidslivet. Videre skal arbeidsgiver ha et system for helse-, miljø og sikkerhetsarbeid, som gir en beskrivelse av rutiner og tiltak som kan forebygge utstøting og hindre arbeidsrelatert sykdom. Forebygging innebærer også at arbeidstagere med redusert arbeidsevne skal kunne være i arbeid ved hjelp av tilrettelegging.

MBLs juridiske avdeling får mange henvendelser om tilretteleggingsplikten og hvor langt den strekker seg. Vårt inntrykk er at tilretteleggingsplikten kan oppleves som vanskelig for enkelte arbeidsgivere, som er usikre på hvor langt plikten strekker seg og hva som kreves av tilrettelegging for den ansatte på arbeidsplassen.

Tilretteleggingsplikten er hjemlet i arbeidsmiljøloven § 4–6 

Eksempler på tilrettelegging er:

 • Endring av arbeidstid, tidskrav, tempo m.v
 • Fysisk eller ergonomisk tilrettelegging
 • Omorganisering av arbeidet, rutiner eller funksjoner
 • Anskaffelse/tilpasning av teknisk utstyr
 • Endring/nye arbeidsoppgaver
 • Opplæring/omskolering

Tilretteleggingsplikt innebærer først og fremst å gjøre tilpasninger i arbeidstagers opprinnelige arbeid. Hvis dette ikke er mulig, skal arbeidsgiver forsøke å omplassere arbeidstager til annet arbeid i virksomheten. Plikten strekker seg ikke så langt som til å opprette nye stillinger eller innskrenke andre arbeidstageres rettigheter. Dersom det er eller blir ledig en passende stilling i virksomheten, skal stillingen likevel tilbys en arbeidstager med tilretteleggingsbehov hvis vedkommende ellers er skikket for stillingen.

Tilretteleggingsplikten er vidtrekkende, men plikten er ikke ubegrenset; det skal legges til rette ”så langt det er mulig”. Dette betyr at det skal foretas en konkret helhetsvurdering der følgende momenter er relevante:

 • Virksomhetens størrelse
 • Virksomhetens økonomi
 • Arbeidstagers alder og ansiennitet
 • I hvilken grad øvrige ansattes rettigheter berøres
 • Om sykdommen har sammenheng med arbeidsforholdene