Lokale oppgjør – MBLs jurister gir deg svar

Det er tid for lokale lønnsforhandlinger. Her gir MBLs arbeidslivsavdeling svar på noen av de vanligste spørsmålene i forbindelse med lokale oppgjør. 

Hvem er omfattet av de lokale lønnsforhandlingene?

Klubben forhandler på vegne av de som er medlem av klubben på skjæringstidspunktet for lønnsreguleringen (for eksempel 1. april). De som ble ansatt etter skjæringstidspunktet eller har meldt seg inn i fagforeningen etter dette tidspunktet, er derfor ikke omfattet av forhandlingene. Det avgjørende er altså ikke tidspunktet for gjennomføringen av selve forhandlingene– mange misforstår dette.

Hva er grunnlaget for de lokale forhandlingene?

Grunnlaget for de lokale lønnsforhandlingene vil være bedriftens totale situasjon, herunder de fire kriteriene:

  1. Bedriftens økonomi – hva er de mest vesentlige faktorene i bedriftens økonomi?
  2. Produktivitet – hvordan kan produktiviteten best beskrives?
  3. Konkurranseevne – hva avhenger bedriftens konkurranseevne av?
  4. Fremtidsutsikter – hvilke forhold påvirker bedriftens fremtidsutsikter?

 

Hvordan forbereder jeg meg som leder best mulig til forhandlingene?

Det viktig at du som arbeidsgiver setter deg inn i bedriftens situasjon beskrevet gjennom de fire kriteriene og er forberedt på å presentere bedriftens vurdering av disse på en forståelig og troverdig måte. Det er også viktig å være forberedt på de tillitsvalgtes vurdering av de fire kriteriene. Du må også være kjent med resultatet av de sentrale forhandlingene og hvilken effekt disse får for din virksomhet.

Hva med de praktiske forberedelsene?

Når det gjelder de praktiske forberedelsene til lokale lønnsforhandlinger, anbefaler vi at dere tenker gjennom følgende:

Planlegg strategi og fremdriftsplan

Avklar praktiske forhold med motparten; tid, sted, dagsorden, deltagere, protokollskriving, rekkefølgen blant fagforeningene mm.

Opprett forhandlingsutvalg

Sørg for å ha nødvendig forankring og fullmakt fra ledelsen for å føre reelle forhandlinger

Sett av tilstrekkelig tid

Bli kjent med bestemmelsene i avtaleverket

Bli kjent med reglene for tvisteløsning dersom enighet ikke oppnås

Ha oversikt over eventuelle økte lønns/personalkostnader bedriften har pådratt seg siden forrige lønnsforhandling

Vær kjent med resultatet av de sentrale forhandlinger og hvilken lønnsøkning dette medfører i din bedrift

Her finner du link til sjekkliste for lokale lønnsforhandlinger.

Klubben er ikke enige i tallmaterialet vi har lagt frem for å beskrive bedriftens økonomiske situasjon. Vi bruker mye tid på diskusjoner omkring dette og kommer derfor ikke i gang med forhandlingene. Hva bør vi gjøre?

I forbindelse med forhandlingene kan det i enkelte situasjoner ligge en utfordring i å skape en felles virkelighetsforståelse. Det kan være en fordel å forsøke å avklare mest mulig av dette i et eget møte på forhånd. Dette vil medføre at begge parter sparer tid og krefter og slipper å bruke tid på å diskutere dette under forhandlingene. Det kan videre være hensiktsmessig å benytte tilgjengelige kanaler til å formidle informasjon om bedriftens økonomiske situasjon gjennom hele året. Arbeidsgiver kan eksempelvis benytte de månedlige møtene med de tillitsvalgte etter HA § 9–3 til å formidle slik informasjon. Samarbeid over tid skaper tillit, et godt forhandlingsklima og gode forhandlingsløsninger.

Klubben argumenterer med at nabobedriften opererer med høyere lønn enn hos oss– er dette et relevant argument?

I utgangspunktet er det ikke relevant å legge vekt på andre kriterier, som for eksempel lønnsnivå hos konkurrenter, prisutvikling osv. Det er viktig å ha å konsentrere seg om på egen bedrift og hvordan situasjoner er hos dere, ikke på hva andre har gjort.

Det er imidlertid verdt å merke seg at den enkelte tariffavtale kan inneholde tilleggsfaktorer som skal tas i betraktning. Presse- og medieoverenskomsten med Parat har eksempelvis en bestemmelse i § 7.2.2 om at lønnsnivået skal tilpasses bedriftsmessige, bransjemessige og lokale forhold. Medieoverenskomsten med Handel og Kontor har en lignende bestemmelse i § 10.4, femte ledd. Disse vil ikke bli nærmere behandlet her, men det er viktig at man som arbeidsgiver gjør seg kjent med den aktuelle tariffavtale og dennes bestemmelser om lokale lønnsforhandlinger.

Klubben krever utlevering av lønnsopplysninger – har de rett til dette?

I forbindelse med lokale lønnsforhandlinger dukker det ofte opp spørsmål om innsyn i eller utlevering av lønnsopplysninger.

 

Når det gjelder Handel og Kontor og Medieoverenskomsten, strekker innsynsretten seg lenger enn på andre områder. Dette ble slått fast av Arbeidsretten i 2008. Du kan lese mer om dette på våre nettsider.

 

Hva er glidning og overheng?

I de sentrale oppgjørene snakker man gjerne om overheng og glidning, og mange synes det er vanskelig å få grep om hva som ligger i disse begrepene.

Når vi snakker om overheng eller lønnsoverheng henspiller dette til hvor mye lønnsnivået ved utløpet av ett år ligger over gjennomsnittsnivået for året. Det forteller dermed hvor stor lønnsveksten fra ett år til det neste vil bli dersom det ikke gis lønnstillegg. Dersom det ikke gis noen lønnsøkning ett år, vil man pga. overhenget likevel få en lønnsvekst.

Når vi snakker om glidning eller lønnsglidning, er dette forskjellen mellom total lønnsøkning i en bestemt periode og tariffmessig lønnsøkning i samme periode, det vil si de endringer i lønnen som ikke er tariffbestemt. Dette vil bli en restpost som først og fremst relaterer seg til lønnsøkningen som gis i de lokale lønnsoppgjørene, men kan også endringer som skyldes andre forhold, for eksempel endring i ansiennitet, ulempetillegg el.

Vi anbefaler også NHOs hefte "Tariffoppgjøret og bedriften" som inneholder mye nyttig informasjon.

Her er sjekkliste for lokale forhandlinger.

Dersom du har spørsmål i forbindelse med lokale lønnsforhandlinger kan du ta nærmere kontakt med MBLs juridiske avdeling.