MBLs tariffavtaler 2012-2014

MBL forhandler og reviderer de sentralt inngåtte tariffavtaler som benyttes i medlemsbedriftene. Våren 2012 var det hovedoppgjør, hvor nye toårsavtaler ble fremforhandlet. Her finner du gjeldende avtaler for MBLs medlemsbedrifter.

Dette omfatter følgende tariffavtaler hvor MBL er part (nedlastbare avtaler finner du i listen til høyre):

Avtaler 2012-2014:

NJ - Journalistavtalen for aviser (avtale nr 275)
NJ - Journalistavtalen for ukepresse (avtale nr 276)
NJ - Journalistavtalen for digitale medier (avtale nr 479))
NJ - Journalistavtalen for etermedier (avtale nr 484)
Fellesforbundet - grafisk (avtale nr 58)
Fellesforbundet - pakkeri (avtale nr 189)
Parat Media (avtale nr 213) del II
Parat Media (avtale nr 231) del III
HK Medieoverenskomsten (avtale nr 456)
Norsk Transportarbeiderforbund - avisbudavtalen (avtale nr 457)

Hovedavtaler:

* Hovedavtalen mellom MBL/NHO og NJ 2014-2017
* Hovedavtalen mellom LO og NHO 2010-2013

I tillegg til å forhandle avtalene er MBL også ansvarlig for å fortolke avtalene. Det skjer enten ved at vi besvarer henvendelser fra medlemmene om hvordan avtalene er å forstå, eller hvis oppstår en tvist med en av arbeidstakerorganisasjonene om hvilke plikter og rettigheter som følger av avtalen – da går MBL inn som part i tvisten hvis det ikke oppnås en lokal løsning. Dersom partene ikke blir enige kan tvisten havne i Arbeidsretten, og da vil en av MBLs eller NHOs advokater føre saken for den aktuelle medlemsbedriften.

MBL er en landsforening i NHO og deltar på medlemmenes vegne i NHOs forhandlingsdelegasjon i sentrale (samordnede) tarifforhandlinger hvor NHO er part. Motpart er gjerne LO eller YS. Tilsvarende gjelder ved forhandlinger om de sentrale hovedavtalene mellom NHO og LO og YS.

Ved konflikt (streik) er det viktig at begge parter følger de spillereglene som gjelder. MBL har utarbeidet en egen konflikthåndbok som beskriver hvilke rettigheter og plikter arbeidsgiver og de streikende har i en konfliktsituasjon.

 

ANDRE RELELEVANTE AVTALER

Avtale om ansattes medbestemmelsesrett