Reklame - arbeidshefte

Avis i skolen har utviklet undervisningsmateriell i reklame på oppdrag fra Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet (BLD). Departementet besørger gratis forsendelse, se under.

Formålet med heftet er å gjøre ungdommer mer bevisste på hvilke former for reklame de utsettes for, og bedre rustet til kritisk å vurdere reklame i ulike kanaler. Reklame er et tverrfaglig tema i skolen, og heftet er derfor aktuelt i flere fag. Reklame er tema i læreplanene i mat og helse, kunst og håndverk, norsk og samfunnsfag. Heftet er først og fremst beregnet for ungdomsskolen og de øverste trinnene på barneskolen.

Lærere på linjen Medier og kommunikasjon i videregående skole har også vist interesse for å benytte opplegget i undervisningen. Avis i skolen vant anbud om å utvikle læremateriellet, og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) har vært oppdragsgiver og står for gratis forsendelse via publikasjonsbestilling@dss.dep.no eller  http://publikasjoner.dep.no/default.aspx 

Du kan bla gjennom undervisningsmateriellet, printe ut eller laste ned reklameheftet HER