93 % er fornøyde med Avis i skolen

(09.12.13) I en fersk undersøkelse foretatt av MBL/Avis i skolen svarer 93 % av lærerne at de er fornøyde med avisuke 44. Undersøkelsen er sendt både til alle 1591 skolene som deltok i programmene i høst og til de som valgte å stå utenfor.  Kun 1 % av de som ikke deltok sier at de ville foretrukket digitalt opplegg, mens halvparten av de spurte ønsker opplegg på Smart-Board.

-Vi gleder oss stort over tallene. Ikke minst har vi fått tilbakemeldinger om hva skolene ønsker av nye tilbud. Når 50 % av de spurte sier at de godt kan tenke seg Smart-Board opplegg fra Avis i skolen, innebærer dette at vil skal teste ut slike opplegg i klasserommene fra neste år, sier prosjektleder for Avis i skolen Veslemøy Rysstad (bildet). Videre sier 53 % at de ønsker seg opplegg som knyttes til lesetrening, og 17 % ønsker undervisningsopplegg om reklame. -Begge deler er på trappene for ungdomstrinnet fra 2014, sier hun.

Populære arbeidshefter

92 % utrykker tilfredshet med arbeidsheftene og mener de er godt tilpasset arbeidsgruppa, mens 8 % synes de er i vanskeligste laget og/eller for omfattende. Nytt av året var at det ble tilbudt lærerveiledning i kombinasjon med alle arbeidsheftene (4., 6. og 10. trinn). I alt 54 % er tilfreds med lærerveiledningen for sitt trinn, mens 1 % krysset av for mindre god.  Av de spurte hadde 19 % ikke sett på lærerveiledningen, mens 32 % følger eget opplegg.

Masse skoletid på avis

54 % av de spurte sier de bruker mellom 6-10 skoletimer på avisuke 44, mens 39 % avsetter 1-5 timer. Bare en liten andel bruker mer enn 16 timer, mens andre foretrekker å fordele avisuka over flere uker. Blant de skolene som ikke deltok er det 33 % som svarer at de kan tenke seg å bli med senere, mens 18 % sier at de dekker medieopplæringen på annen måte.

98 % av de spurte sier at de bruker opplegget i norskundervisningen, 61 % i samfunnsfag, 13 % i matte og 27 % prosent i andre fagkombinasjoner.

Ønsker avisbesøk

Hele 76 % gir utrykk for at de ønsker besøk av noen fra lokalavisen i løpet av avisuka. – Vi vet at enkelte redaktører og journalister både er mye ute og aktive i skolen i løpet av avisuka og ellers i året. Men vi ønsker, på samme måte som skolene at flere vil komme på banen. Kanskje kan nettopp den store journalistkampanjen neste år bidra til at flere avsetter tid til å komme tettere på de unge leserne, sier Rysstad.

 Høy svarprosent

I alt 1234 lærere har besvart undersøkelsen, av disse var det 1099 som hadde gjennomført avisuke 44 og 135 som ikke hadde hatt avisuke. 1591 skoler deltok under den nasjonale avisuka i år.

-Vi har mottatt 321 til dels svært utfyllende kommentarer og blant disse flere spennende tips. Tilbakemeldingene viser også at lærerne engasjerer seg i Avis i skolen og tar opplegget vårt på alvor. De som opplevde mangelfull avisdistribusjon nevnte dette behørig i de muntlige svarene, og dette var også utslagsgivende på "fornøydhetsskalaen". Blant de mer spektakulære kommentarene kan nevnes de som hadde brukt  gamle aviser til å lage seg nye vesker i kunst og håndverkstimene, sier hun.