Nødvendig taktskifte

- Det er positivt at den påtroppende regjeringen erkjenner at den digitale transformasjonen krever nye mediepolitiske grep. Det haster med å få på plass en plattformnøytral pressestøtte, og vi ser frem til en god dialog om digital lavmoms, sier direktør Randi S. Øgrey i MBL.

- Prinsipielt skulle vi ønsket oss en regjering som ikke ville skattlegge det frie ord, slik Borten regjeringen la til rette for i sin tid. Det ville sikret de yngre mediebrukerne like gode vilkår som de eldre, men lavmoms digitalt er den nest beste løsningen, sier hun.

MBLs løsning innebærer en overgangsordning for dagens papiraviser samtidig som digital lavmoms innføres. -Det er positivt at representanter fra H og Frp henviser til MBLs løsning når de omtaler plattformnøytral mva, sier hun.

- Det er ingen overraskelse at H og Frp vil gjennomgå pressestøtten og på sikt redusere nivået. Samtidig anerkjenner de viktigheten av den frie samtalen, noe som igjen forutsetter et mediemangfold og ikke minst et meningsmangfold. 

Vi advarer mot kutt i pressestøtten og ber om en kunnskapsbasert gjennomgang. Det er dessuten viktig at man allerede fra 2014 iverksetter den planlagte reformen med en plattformnøytral pressestøtte. Denne er nå til godkjenning i ESA.

Mens mediebedriftene har vært nødt til å kutte kostnader, har NRK paradoksalt nok fått etablere nettjenester som MBL - og også Medietilsynet og Konkurransetilsynet - mener ligger utenfor en allmennkringkasters oppgaver, sier hun. På markeder hvor det er muligheter for kommersielle aktører vil den nye regjeringen begrense NRKs handlingsrom. Dette støtter MBL. 

Eierskap

Alt tyder på at den reviderte medieeierskapsloven som ble vedtatt i Stortinget i juni nå ikke vil tre i kraft. Høyre stemte imot loven og varslet allerede da at de ville vurdere om Konkurranseloven var tilstrekkelig også for mediesektoren. -MBL mener det er positivt at den reviderte loven ikke trer i kraft, sier Øgrey.