Behov for medieansvarslov

(Oslo 11.10.16) -Det er på høy tid at regjeringen iverksetter lovarbeidet og fremmer et forslag om lov om medieansvar, sa adm dir Randi S Øgrey under Stortingshøring i dag. Øgrey understreket behovet for et teknologinøytralt objektivt redaktøransvar som gjør ansvaret for redaktøren likt på alle publiseringsflater og viktigheten av en reell styrking av pressens kildevern og en lovfesting av kildens anonymitetsrett.

Foruten MBL var også Norsk Redaktørforening, Fagpressen og Norsk Journalistlag på høringslista da Familie- og kulturkomiteen holdt åpen høring om et Dokument 8 forslag til ny medieansvarslov, fra Ap-representantene Grande, Trettebergstuen, Lidal og Mandt. Medieorganisajonene er enige om behovet for medieansvarslov.

MBL sa følgende:

"Vi vil særlig peke på behovet for et teknologinøytralt objektivt redaktøransvar som gjør ansvaret for redaktøren likt på alle publiseringsflater. 

Videre er det behov for en reell styrking av pressens kildevern og en lovfesting av kildens anonymitetsrett. Ikke bare redaktørens frihet og ansvar, men også et velfungerende kildevern er helt grunnleggende forutsetninger for en reell ytrings- og informasjonsfrihet i samfunnet. Det er viktig at vi får et reelt kildevern, og at dette tar opp i seg de nye utfordringene som teknologien har skapt. For eksempel må et slikt regelverk inneholde et etterforskningsforbud.

Gjennom de senere årene har en rekke utvalg og kommisjoner anbefalt en samlet medieansvarslov. Slike anbefalinger finner vi blant annet i Eierskapsutvalgets NOU fra 1995, Ytringsfrihetskommisjonens NOU fra 1999 og Personvernkommisjonens NOU fra 2009. Også Stortinget har en rekke ganger støttet dette, for eksempel i innstillingen til mediefridomsloven (Innst.O. nr 36(2007-2008) der komiteen viser til at mediefridomsloven bør være første ledd i arbeidet med å få på plass en bredere medieansvarslov.  Slik vi forstår det er arbeidet med å følge opp Medieansvarsutvalgets innstilling fra 2011 og høringsuttalelsene til dette fortsatt til behandling i departementet.

MBL har i en rekke tidligere høringer gått inn for å kreve en egen medieansvarslov, og den teknologiske utviklingen aktualiserer behovet for en styrking og klargjøring av den rollen de redaktørstyrte mediene har. Det er derfor på høy tid at regjeringen iverksetter lovarbeidet og fremmer et forslag om lov om medieansvar langs de linjer forslagstillerne anviser."

Her er fjernsynsopptaket fra høringen på Stortinget.