Blindsoner og halvskygger i avislandskapet

(Oslo 08.12.16) På oppdrag fra Mediemangfoldsutvalget har professor Sigurd Høst ved Høgskolen i Volda laget oversikt over kommuner i Norge som i liten grad er dekket av en profesjonelt redigert avis. Oslo er regnet som blindsone, siden Aftenposten ikke har en vanlig lokaljournalistisk dekning av byen. For de andre er det undersøkt om de har en lokal avis med minst 30 prosent husstandsdekning. Undersøkelsen viser at 22 kommuner er i denne kategorien.  Disse 22 består av utkantkommuner i Nord-Norge og folkerike kommuner i randsonen av Oslo.

 

Høsts tre konklusjoner

Den første konklusjonen Høst trekker er at det står ganske bra til her i landet og at et stort flertall av våre 428 kommuner blir dekket av en avis som blir kjøpt av tilstrekkelig mange. Den andre konklusjonen han trekker er at Avis-Norge er i ferd med å bli delt i to. De fleste områdene har en avis med ganske høy husstandsdekning, gjerne over 50 %. Den andre delen er de urbane områdene der den viktigste lokale avisen har en dekning under eller så vidt over 30 %. Dette gjelder først og fremst det store beltet rundt Oslo.

Høsts tredje konklusjon er at det er de nære avisene som betyr mest. Her trekker han frem både fådagersaviser og lokale dagsaviser, men også storbyaviser og distriktsaviser som er "nære" i selve byen som de dekker og de nærmeste nabokommunene.

Med de avisene vi har er det et godt sammenfall mellom deres rolle som lokale informasjonskanaler, og deres rolle som del av en lokal identitet. 

Les rapporten om blindsoner og halvskygger i avisandskapet