NRK-rapport tegner et feilaktig bilde av NRKs markedspåvirkning

(Oslo 24.05.18) -Rapportens konklusjoner er ikke egnet til å belyse den effekt NRK kan få i brukermarkedet fremover, sier adm. dir. Randi S. Øgrey. 

MBL leverte 22. mai høringsuttalelse om Medietilsynets rapport NRKs bidrag til mediemangfoldet. Her pekes det på at rapporten har vesentlige svakheter hva gjelder analysen av mediemarkedet:

  • Konkurranseanalysen gir et øyeblikksbilde, og utelater sentrale utfordringer i markedet fremover. Konklusjonene, som bygger på en snever konkurranseøkonomisk analyse av markedsdynamikken, blir derfor feil.
  • Rapporten skaper inntrykk av at nrk.no i svært liten grad kan sies å være et substitutt for brukere som ikke betaler for avisabonnement. Det er ikke dekkende. Det er ingen tvil om at NRK er blitt en vesentlig større konkurrent på lesermarkedet for de private mediehusene.
  • NRK bidrar, eller er i ferd med å bidra til et svekket tilbud til publikum gjennom at NRKs tilbud hemmer de private mediehusenes mulighet til å øke sine brukerinntekter, noe som er nødvendig dersom de skal klare å opprettholde det journalistiske tilbudet fremover.
  • Generelt er Medietilsynets konklusjoner for bastante, og viser i liten grad til de forbehold og nyanser som forskerne peker på.

En analyse av NRKs rolle og innflytelse i mediemarkedet må ta utgangspunkt i en omfattende og dyp analyse av mediemarkedet.  Rapporten fra Medietilsynet har her vesentlige svakheter. Det tegnes i hovedsak et øyeblikksbilde. Det er frem til inngangen til 2018 at de private mediehusene har fått de mest betalingsvillige inn som digitale abonnenter. Denne perioden har derfor liten forklaringskraft fremover, når mediehusene skal forsøke å rekruttere de mindre betalingsvillige. Fordi rapporten kun fokuserer på NRKs nettilbud, og ikke vurderer dette i kombinasjon med tilbudet på TV og radio, tas ikke NRKs fulle konkurransekraft med i analysen. Drøftingen av i hvilken grad NRK er et substitutt er mangelfull. Rapporten drøfter i liten grad NRKs effekt på andre aktører, det pekes kun på at konkurransepress er bra. Det legges svært grove mål på om tilbudet til publikum svekkes.

MBL peker i uttalelsen også på at NRK fyller en viktig rolle i det norske mediemangfoldet. NRKs rolle der de private mediehusene ikke har tilbud er viktig for mediemangfoldet.

-NRK har en viktig rolle å fylle som allmennkringkaster, men det er en stor utfordring for private mediehus at NRK konkurrerer om brukerne med samme type innhold i en situasjon hvor disse mediehusene er nødt til å øke sine brukerinntekter kraftig for å unngå dramatiske kostnadsreduksjoner fremover – reduksjoner som uten tvil vil gå ut over mediemangfoldet landet rundt, sier adm. dir. Randi S. Øgrey.

Her er høringsuttalelsene fra noen av våre medlemmer:

Amedia

Aller Media

Aftenposten

AS Finnmark Dagblad, Dagbladet Finnmarken AS, Finnmarksposten AS

Oppland Arbeiderblad

Polaris Media

Schibsted

TV2