Lovforslaget til ny Åndsverkslov slår bena under norsk innholdsproduksjon

(Oslo 24.01.17) -Lovforslaget vil føre til en dramatisk forringelse av muligheten til å satse på produksjon av norsk innhold, det vil ha en shilling effekt med hensyn til ny produksjon av åndsverk og det forringer muligheten til å skape og beholde arbeidsplasser i bransjen, sa MBLs fagsjef Pernille Børset under Kulturdepartementets høring mandag. 

-MBL er opptatt av gode og balanserte bestemmelser som sikrer både opphavsmann og utgiver. Nå er vi særlig bekymret for den økte risiko og usikkerhet utgiver må bære etter forslaget om nye bevisbyrde- og tolkningsregler og uklarheten og usikkerheten reglene om rimelig vederlag medfører-  særlig med hensyn til etterfølgende forhold, sa Børset.

Børset fremhevet videre at forslaget om overgang av rettigheter i arbeidsforhold etter MBLs syn er snevrere enn gjeldende ulovfestede rett, og at også forslaget om en tilbakeføringsrett vil være problematisk for publisister.

-Disse forslagene, sammen med nye bestemmelser om erstatning og vederlag, vil klart forverre betingelsene og forutsigbarheten for mediebedrifter som ønsker å satse på produksjon av norsk innhold.

Slik vi ser det bygger forslagene på en uriktig markedsforståelse. En ting er opphavsmannen som skaper sitt verk for så å tilby dette i markedet med den risiko for inntjening eller mangel på sådan dette medfører.

I vår sektor skapes imidlertid verk i all hovedsak på bestilling. Opphavsmannen er trygg på at hun vil motta honorar eller lønn allerede før hun skaper verket. Det innebærer at den som bestiller verk investerer, tar all risiko med hensyn til verkets kvalitet, og risiko for etterfølgende inntjening. Forslaget til nye bestemmelser innebærer at rettighetsovergangen blir enda mer uklar, komplisert og uforutsigbar, og medfører en økt økonomisk risiko for våre medlemmer, sa hun.

Børset avsluttet med å utfordre departementet til å foreta en gjennomgang av bestemmelsene, særlig kapittel 5, med tanke på de behov som er nødvendige å ivareta om vi skal ha nyskapning og innovasjon i bransjen.

 

Til MBLs høringsuttalelse