Forslaget til ny postlov innebærer svekket konkurranse

(Oslo 07.12.16) Dersom forslaget skulle vedtas vil det kunne føre til svekket konkurranse i markedet for omdeling av fysiske sendinger, skriver MBL i sitt ferske høringssvar til Samferdselsdepartementet.

Departementet foreslår å fjerne Postens plikt til å føre balanse for hver av de leveringspliktige tjenestene, noe MBL advarer mot:

Et regnskapsmessig skille er et viktig virkemiddel for å forhindre konkurransevridende kryss-subsidiering mellom leveringspliktige tjenester og andre deler av virksomheten. Det er også sentralt for å kunne vurdere om prisene på de leveringspliktige tjenestene er kostnadsbaserte.

Samfunnsinteresser tilsier det motsatte

MBL er sterkt kritisk til at et grunnleggende regulatorisk virkemiddel for å legge til rette for virksom konkurranse foreslås avviklet. Posten har ennå ikke avlagt regnskap som er etterprøvbart etter de nye reglene, og det er i samfunnets interesse å beholde ett av de få virkemidlene som er tilgjengelig for å føre kontroll med etterlevelse av reglene.

Dårlig løsning for både forbrukere og distribusjonsselskaper

Departementet foreslår å gjeninnføre postloven av 1996 § 14 om anvisningsrett, jf. § 19 tredje ledd. Begrunnelsen er at plassering av utleveringspostkasser på fremmed grunn er relativt utbredt og viktig for at de leveringspliktige tjenestene skal kunne utføres på en mest mulig rasjonell og effektiv måte. Det er også oppgitt at dette er en hensiktsmessig løsning som bidrar til å opprettholde utlevering av postsendinger i hele landet.

MBL peker på at det som her kan være rasjonelt for Posten vil kunne ha motsatt effekt for mediebransjens distribusjonsselskaper. Disse selskapene bidrar til virksom konkurranse i markedet for omdeling av fysiske sendinger. Økt avstand mellom postmottakers dør og postmottakers utleveringspostkasser, vil påføre disse selskapene økte kostnader ,og bidra til mindre effektiv omdeling. I tillegg vil det være en klar ulempe for den som skal motta fysiske sendinger, det være seg aviser, pakker eller brev.