IRM spår lavere reklamevekst

IRM har nedrevidert prognosen ytterligere for resten av 2014. Totalt sett spås markedet å gå ned med 1,8prosent i 2014, noe som gir en omsetning på 19,4 milliarder kroner.

Mediemarkedet opplevde en påtagelig negativ utvikling i det første halvåret i 2014. Tapet ble på 2,5prosent i forhold til tilsvarende periode i 2013. Nedrevideringen avhenger av på denne utviklingen samt fortsatt negative signaler fra markedets aktører.

Strukturforandringen, der digitale medier øker mens trykte medier taper, ventes å fortsette både i 2014 og 2015. Sterkest vekst finnes i de digitale kanalene web-TV, Mobil og Søk.

Prognosen for lokalaviser er nedrevidert basert på utviklingen hittil i år samt negative signaler fra markedets aktører. Lokalaviser ventes fortsatt å ha en noe bedre utvikling enn riks- og storbyaviser der prognosen er uendret for andre halvår 2014 og hele 2015.

IRMs prognose for Ukepresse/Magasiner er i stort uforandret. Fagpressens utsikter for 2014 synes å ha blitt svekket, men prognosen for 2015 holdes uforandret.

Prognosen2014-2015 for uadressert direktereklame er nedrevidert basert på informasjon fra aktørene. Den beslektede kategorien innstikk i dagspresse hadde en meget svak utvikling i det andre kvartalet noe som har senket prognosen, selv om forutsetningene for det andre halvåret er uforandret. Adressert direkte reklame forventes å ha en noe bedre utvikling enn tidligere i andre halvår 2014, og prognosen for 2015 holdes uforandret.

Prognosen for TV i 2014 er noe lavere på grunn av resultatet i andre kvartal, men forventningene for det andre halvåret er uforandret. Radio går godt for tiden og prognosen er oppjustert for både 2014 og 2015.

Prognosen for merkevare er noe lavere på grunn av svakere resultat enn ventet i andre kvartal. Forventningene for resten av året er dog uforandret. Prognosen for søk og web-TV er forbedret i 2014, og web-TV forventes å øke mer i 2015 enn det som ble sagt i forrige rapport.  For rubrikk og nettkataloger er forventningene nå noe lavere enn tidligere, både for dette og neste år. For øvrig ingen endring i prognosen for mobilmerkevare.

Forventningene til 2015 revideres også ned men ligger fortsatt på en liten pluss. Den strukturelle forflytningen av annonsepenger som vi nå er vitne til ser ut til å fortsette i det neste året og er den faktor som mest bestemmer utviklingen på mediemarkedet. En svakere allmenn konjunktur, som skyldes lavere investeringer i oljesektoren, forventes å ha mindre påvirkningskraft. Negative signaler fra markedets aktører veies opp mot internasjonaletrender som peker på at tapet for pring kan flate ut, samtidig som investeringer i digitale kanaler på modne markeder får drahjelp av tekniske innovasjoner, og således får sterke tilvekstnivåer. Sammenlagt kan disse to trendene gi et pluss for den totale reklameinvesteringen.