Opplagsregler

Alle aviser tilsluttet Mediebedriftenes Landsforening (MBL) skal gi oppgave etter de regler MBL fastsetter. Regler for Opplagsoppgaver er utarbeidet og vedtatt av MBLs Markedsråd for avisbedrifter. 

Formålet med Opplagsoppgaven er å beregne opplaget av avisen for offentliggjøring til brukere av opplagstall.

Det er viktig at opplagstallene har høy troverdighet. Tallene har bl.a. følgende funksjoner:

  • I forhold til markedet - annonsørene. Lesertallene er de som benyttes i det daglige medievalget, men disse tallene er forankret i opplagstallene. Dessuten er lesertallene beheftet med usikkerhet fordi de er basert på representative undersøkelser. Opplagstallene derimot skal være et sant uttrykk for opplaget.
  • I den interne konkurransen avisene imellom. Her er det særlig på avismarkeder med sterk konkurranse at selv mindre forskyvninger i det innbyrdes forholdet i opplagstall tillegges vesentlig betydning.
  • I konkurransen mellom de ulike mediekanaler (aviser, ukepresse, fagpresse, nett, nye plattformer). Opplagstallene – eller endringene i disse – brukes her direkte som mål på kanalens posisjon.
  • Beregning av pressestøtten. For de støtteberettigede avisene får følgelig opplagsfastsettelsen direkte økonomisk betydning.

Konkurranse om reklame/mediebruk forutsetter ensartet beregning av opplagstallene. Det er derfor av betydning at regelverket er entydig, slik at det tolkes likt av de forskjellige aviser og kontrollerende instanser. Rettledningen er derfor utarbeidet både med henblikk på den/de ansvarlige i avisen og avisens revisor.

Uenighet om fortolkning av regelverket avgjøres av MBLs administrasjon, Opplagskomiteen, eller Markedsrådet som høyeste organ.

Frist for innsendelse er 20. januar 2018

Her finner du opplagsoppgave for 2017

Håndbok opplagsregler 2017

 

Husstandstall for 2017

Spørsmål vedrørende opplagsoppgaven rettes til Henry Nilsen - tlf. 918 76 476