Innsamlingen av data til årets lønnsstatistikk

-Det går ut en epost med informasjon til daglig leder i alle våre medlemsbedrifter denne uken. Her opplyser vi om at årets store statistikkjobb nå skal gjøres. Vi er avhengig av at den enkelte bedrift tar sin del av jobben, slik at vi er godt rustet når vi skal i gang med forhandlingene til våren, sier fagsjef i MBL, Geir E Engen.

-Det er mulig å levere statistikken på flere måter. For MBL er det mest effektivt at tallene legges inn via web-tjenesten som er opprettet, men for den enkelte bedrift kan det nok være ennå mer effektivt å sende inn data vi excel.

Fristen for innsending er 26. februar. Etter planen skal de første rapportene være klare i midten av april.

- Husk at vi deler statistikken med fagforeningene. Alle tall videresendes de ulike forbundene, slik at vi har samme grunnlag når vi møtes til forhandlinger. Det innebærer også at den enkelte bedrift kun trenger å levere tallene et sted.

Hva brukes lønnsstatistikken til og hvorfor er det viktig at vi får lønnsdata fra din bedrift?

Lønnsstatistikken er det mest brukte verktøy under tariffrevisjonene. Lønnsstatistikken danner grunnlaget for de økonomiske beregningene under lønnsoppgjørene med de ulike fagforeningene. Rammen for oppgjøret, hvilke krav vi kan akseptere og kostnadene ved kravene, beregnes på grunnlag av lønnsstatistikken. Lønnsstatistikken er ofte vår forhandlingsdelegasjons beste argumentasjons-grunnlag under tariffoppgjøret.

I oppgjøret med NJ, er vi hvert år inne i det lønnsstatistiske materialet på enkeltpersoner for å vurdere virkninger og beregne kostnader av fremsatte krav. En bedrift som ikke har innlevert lønnsstatistikk, risikerer at vi aksepterer et krav som har store konsekvenser i denne bedriften,mens kravet ellers koster andre enkeltbedriftene minimalt.

Hovedstatistikkene vil være tilgjengelig i midten av april. De kan til en viss grad være nyttige å ha under lokaloppgjøret i bedriften. I tillegg kan den enkelte bedrift få laget spesialkjøringer  tilpasset egen situasjon dersom det er ønskelig.

Innlevering av lønnsstatistikken er et lederansvar

Hovedstyret har understreket viktigheten av at dataene til lønnsstatistikken blir innlevert og vil følge opp de bedrifter som ikke leverer data til statistikken. Bedrifter som ikke leverer data rapporteres til Hovedstyret. Det er stadig flere bedrifter som leverer statistikk, men vi er avhengig at alle leverer slik at vårt tallmateriale blir så komplett som det bør være.

Vi vil av ovennevnte grunner henstille til den øverste ledelse i bedriften om å sørge at arbeidet med lønnsstatistikken blir prioritert, slik at data blir sendt inn i rett tid. Vi har nemlig svært knapp tid til å få statistikken ferdig til tariffoppgjøret starter.